تبلیغات

نمونه سوالات حقوق مدنی 1 1223222

نمونه سوالات حقوق مدنی 1 1223222

نمونه سوالات حقوق مدنی 1 1223222

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق مدنی 1 با پاسخنامه :

برای دانلود نمونه سوالات حقوق مدنی 1 وارد این لینک شوید https://estekhdam.in/questions-pnu/ و کد درس مورد نظر خود را سرچ کنید تا سوالات نمایش داده شود کد درس حقوق مدنی 1 : 1223222-1223023

صفحه 1 / 4بزرگ نمایی 100%

صفحه 1 / 6بزرگ نمایی 100%
دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق مدنی 1

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق مدنی 1

چند مورد از نمونه سوالات حقوق مدنی 1 :

1- اصطلاح وضعیت در حقوق مدنی جدید، در کدام مبحث به کار می رود؟
۱. عقود
۲، ایقاعات
٣. اموال
۴. اشخاص

٢- کدام گزینه از محجورین می باشد؟
. صغار
۲. مجانين
3. افراد غیررشید
۴. همه موارد فوق

سوالات حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین

٣- کدام گزینه صحیح نیست؟
.. هر شخص فقط دارای یک دارایی است
۲. دارایی بدون شخص متصور نیست
٣. هر شخص فقط دارای یک دارایی نیست و می تواند دارایی متعدد داشته باشد
۴. فقط اشخاص طبیعی یا حقوقی می توانند دارایی داشته باشند

۴- کدام گزینه صحیح است؟
از حقوق مربوط به شخصیت بر خلاف حقوق مالی غیر قابل انفکاک از شخص انسان است
۲. حقوق مربوط به شخصیت مانند حقوق مالی غیر قابل انفکاک از شخص انسان است
٣. حقوق مربوط به شخصیت بر خلاف حقوق مالی قابل انفکاک از شخص انسان است
۴. حقوق مربوط به شخصیت مانند حقوق مالی قابل انفکاک از شخص انسان است

نمونه سوال حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین

۵- نظر فقهای معاصر در خصوص تشريح جسد بیجان مسلمان”، چیست؟
١. جایز است به طور مطلق
۲. ممنوع است به طور مطلق
٣. جایز نیست مگر در صورتی که حفظ جان یک مسلمان متوقف بر آن باشد و استفاده از جسد غیر مسلم برای تشریح ممکن =
۴ ممنوع است به طور مطلق. زیرا در ادله شرعی این کار مطلق خلاف کرامت انسانی تلقی شده و به هیچ وجه جایز نیست

۶- کدام گزینه از اقسام اقامتگاه می باشد؟
١. اقامتگاه اختیاری با ارادی (عمومی)
٢. اقامتگاه اجباری
٣. اقامتگاه انتخابی با قراردادی
۴. همه موارد فوق

نمونه سوالات حقوق مدنی 1 پیام نور

۷- در حقوق ایران اگر “دادن خون به طور معوض”، موضوع یک قرارداد باشد، حکم این قرارداد چیست؟

۲. باطل
٣. غير نافذ
۴. معلق

۸- سلب قسمتی از حقوق مدنی از شخص، در حقوق ایران (ماده ۹۵۹ ق.م) در چه شرایطی جایز است؟
١. نه به طور جزئی جایز است که به طور کلی ٣. هم به طور کلی و هم به طور جزئی جایز است
٢. اگر به طور جزئی باشد ۴. اگر به طور کلی باشد

دانلود نمونه سوال حقوق مدنی 1 دانشگاه پیام نور

9- اصولا وجود شخصیت طبیعی، از لحاظ حقوقی از چه زمان آغاز می گردد؟ . از زمان صدور شناسنامه رسمی
۲. از لحظه تولد ٣. از لحظه صدور گواهی ولادت
۴. از زمان انعقاد اولین قرارداد رسمی

۱۰- در وضعیت تعارض حق حیات جنین با حیات مادر، نظر غالب در حقوق ایران، ترجیح کدام حق را تأیید می کند؟

حق حیات جنین
۲، حق حیات مادر

٣. فقط دادگاه اولویت را تعیین خواهد کرد
۴. هيچ اولویتی وجود ندارد

۱۱- کسی که یکی از والدینش مسلمان است و با اینکه مسلمان به دنیا آمده، پس از بلوغ و اظهار اسلام از اسلام بر می گردد، با
چه اصطلاحی شناخته می شود؟

1. مرتد ملی
۲. مرتد فطری

۳. کافر حربی

۴. کافر کتابی

نمونه سوالات درس حقوق مدنی 1 دانشگاه پیام نور

۱۲- با فوت طبیعی شخص و یا صدور حکم موت فرضی او، چه حکمی در خصوص “دیون مدت دار وی جاری می گردد؟ .
۴، حال شدن دیون ۱. سقوط دیون ٢. کاهش دیون
٣. تعلیق دیون

۱۳- تقاضای تعیین امین برای غایب مفقود الاثر، فقط از سوی چه کسانی پذیرفته می شود ؟

١. مدعی العموم و اشخاص ذی نفع
۲. فقط پدر و مادر غایب 3. فقط فرزندان و وراث غایب
۴. فقط دادستان و بازپرس

نمونه سوال حقوق مدنی 1 پیام نور با جواب

۱۴- هرگاه امین بخواهد اموال منقول ضایع نشدنی شخص غایب را که مورد احتیاج نیست بفروشد و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری نماید، اجازه چه کسی لازم است؟
١. اجازه لازم نیست
۲. وراث ٣. دادستان
۴. والدین و فرزندان غایب

۱۵- همسر شخص غایب مفقود الاثر، پس از چند سال از غیبت زوج می تواند تقاضای طلاق کند؟ .
۳. ۲ سال ۴ . ۱ سال
۲. ۵ سال
۶ . ۴ سال

نمونه سوالات حقوق مدنی 1 دکتر کاتوزیان

۱۶- در خصوص «حضانت» کدام گزینه معتبرتر است؟
۱. حضانت فقط تکلیف والدین است نه حق آنان
۲، حضانت فقط حق و تکلیف مادر است، نه پدر
۳. حضانت حق و تکلیف والدین است
۴. حضانت فقط حق و تکلیف پدر است, نه مادر

۱۷- کدام گزینه، «ولی خاص» نامیده می شود؟
١. پدر .

۳. وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری
٢. جد پدری ۴. همه موارد فوق

۱۸- در اوضاع و احوال کنونی، کدام دسته از بیماران روانی را می توان بدون نظر کارشناس به مجنون دائمی یا ادواری ملحق نمود؟
۲. بیماران بستری در آسایشگاه
١. بیماران عصبی حاد

۳. بیماران با سابقه جنون در دوره صغر
۴، امكان الحاق وجود ندارد

نمونه سوالات حقوق مدنی 1 دکتر صفایی

۱۹- ……………… به کسی گفته می شود که پس از بلوغ رشد کافی را به دست نیاورده یا پس از تحصیل رشد، آن را از دست داده است:
1. صغير
۲. غیررشید
٣. مجنون
۴، صغیر ممیز

۲۰- اعمال حقوقی صغیر ممیز در صورتی که بدون اذن ولی و قیم باشد، اصولا چه حکمی دارد؟
۱. باطل
۲. غیرنافذ
۰۴ منفسخ

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...